• صفحه اصلی
  • بررسی نوع مدیریت سود و ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر سودآوری آتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400092833051 بازدید : 4678 صفحه: 1 - 13

نوع مقاله: پژوهشی