• صفحه اصلی
  • تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سبک های رهبر (عملگرا، تحول گرا، بدون رهبری)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400092833052 بازدید : 2527 صفحه: 14 - 23

نوع مقاله: پژوهشی