• صفحه اصلی
  • مدل علی افزایش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بر اساس رهبری تحول آفرین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400092833053 بازدید : 4253 صفحه: 24 - 35

نوع مقاله: پژوهشی