• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین کارایی هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400092933080 بازدید : 4615 صفحه: 15 - 26

نوع مقاله: پژوهشی