• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین کارایی هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله