• فهرست مقالات ناظم فتاح

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سبک های رهبر (عملگرا، تحول گرا، بدون رهبری)
    فتاح ناظم
    ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚﻫﺎى رﻫﺒﺮى و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در دانشکده های سما تهران اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎرى ١١٧ ﻧﻔﺮى ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ و ارﺷﺪ سازمان سما و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎرى اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ رﻫﺒﺮى و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌ چکیده کامل
    ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚﻫﺎى رﻫﺒﺮى و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در دانشکده های سما تهران اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎرى ١١٧ ﻧﻔﺮى ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ و ارﺷﺪ سازمان سما و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎرى اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ رﻫﺒﺮى و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪل EFQM ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد روﺳﺎى سازمان سما ٦٦/٠ و در ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ٨٧/٠ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاى ﺗﻮﺻﻴﻒ و اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻣﺎرى دادهﻫﺎ در راﺳﺘﺎى ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در دانشکده های سما تهران راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد، از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎى ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎى دو ﻣﺪل (ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى) اﺳﺖ، از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ از روش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در دانشکده های سما تهران راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدارى وﺟﻮد دارد. در ﻣﻮرد ﻧﻴﻤﺮخ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى روﺳﺎى دانشکده های سما تهران، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى ﺑﺪون رﻫﺒﺮى (٨/٧٥(M=% داراى ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮى در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮى ﻋﻤﻞﮔﺮا (٧٤(M=% ﺑﻮد و ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى ﻋﻤﻞﮔﺮا داراى ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮى ﺗﺤﻮلﮔﺮا (٦٣(M=% ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺳﺒﻚ ﻏﺎﻟﺐ در دانشکده های سما تهران، ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى ﺑﺪون رﻫﺒﺮى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. پرونده مقاله