• فهرست مقالات امیرحسین  تات

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مدل علی افزایش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بر اساس رهبری تحول آفرین
    امیرحسین  تات
    هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علی برای افزایش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بر اساس رهبری تحول آفرین بود. روش تحقیق همبستگی و بر پایه مفروضه های مدل یابی معادلات ساختاری، نمونه آماری شامل اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بودن چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علی برای افزایش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بر اساس رهبری تحول آفرین بود. روش تحقیق همبستگی و بر پایه مفروضه های مدل یابی معادلات ساختاری، نمونه آماری شامل اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بودند که با توجه به جدول استفان اولجنیک به نقل از نصر و همکاران 1386، با اندازه اثر کم و توان آماری 5/0 تعداد 212 نفر انتخاب شدند که به سه پرسشنامه رهبري تحولي بس و آووليو‌ (١٩٩٧‌)، توانمندسـازي روان شـناختي وتـن و کمـرون (١٩٩٨) و بهره وری آموزشی بازرگان (1392) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که متغيرهاي پيش بين رهبری تحول آفرین متغير بهره وری آموزشی را پيش بيني مي کنند، رهبری تحول آفرین و بهره وری آموزشی مدل علی پژوهش که در آن متغيرهاي پيش بين رهبری تحول آفرین از لحاظ برازش با داده هاي دو گروه زنان و مردان يکسان است. پرونده مقاله