• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه مدلی جهت شناسایی رابطه میان نواوری مدل کسب و کار و مدیریت کیفیت با میانجی‌گری رضایت شغلی و تعهد سازمانی مورد مطالعه: بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی
    چالش هاي رقابتی جدید متقاضی آن است که شرکت‌ها محیط رقابتی خود را درك کنند. افزون بر این، با شکل گیري محیط‌هاي رقابتی، تنها سازمان‌هایی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند که عملکرد خود را در قابلیت‌هاي مهم سازمانی همچون نوآوري تقویت کرده و عملکردهای با ابعاد و ساختارهای چکیده کامل
    چالش هاي رقابتی جدید متقاضی آن است که شرکت‌ها محیط رقابتی خود را درك کنند. افزون بر این، با شکل گیري محیط‌هاي رقابتی، تنها سازمان‌هایی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند که عملکرد خود را در قابلیت‌هاي مهم سازمانی همچون نوآوري تقویت کرده و عملکردهای با ابعاد و ساختارهای چندبعدی و پیچیده، در مقوله‌هاي کیفیت و نوآوري را داشته باشند. از این رو، این پژوهش به بررسی رابطه بین نواوری مدل کسب و کار و مدیریت کیفیت به عنوان متغیر های اصلی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی به عنوان متغیر های میانجی می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بخش اداری شرکت هاي راه سازی گرید 1 استان تهران است، که جمعاً شامل133 نفر می‌باشند. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 101 نفر بدست آمده است. روش نمونه-گیری در این پژوهش بصورت تصادفی ساده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و طیف لیکرت 5 گزینه ای استفاده شده است. براي سنجش فرضیات تحقیق، از آزمون همبستگی و جهت تأیید و برازش مدل مربوطه از مدل سازی معادله ساختاری (نرم افزارهای SPSS24 و Smartpls3.0) استفاده گردیده است. يافته‌ها بیانگرآن است که تمام فرضیه های پژوهش در سطح 0.01 و با 9۵ درصد اطمینان تایید می‌شوند. اثبات نقش میانجی تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر قابلیت نوآوری کسب و کار و مدیریت کیفیت به این معناست که، قابلیت نوآوری کسب وکار تأثیر مثبت و مستقیمی بر مدیریت کیفیت دارد و موجب بهبود و ارتقاي خدمات و محصولات خواهد شد. پرونده مقاله