• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی رابطه بین هوش رقابتی با رضایت مشتریان در نمایندگی های بیمه سامان استان کرمان
    مالک  یزدانی
    پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش رقابتی با رضایت مشتریان در نمایندگی های بیمه سامان استان کرمان با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می پردازد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران نمایندگی های بیمه سامان استان کرمان به تعداد 50 نفر تشکیل می دهد که با استفاده از ر چکیده کامل
    پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش رقابتی با رضایت مشتریان در نمایندگی های بیمه سامان استان کرمان با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می پردازد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران نمایندگی های بیمه سامان استان کرمان به تعداد 50 نفر تشکیل می دهد که با استفاده از روش سرشماری نمونه آماری همان 50 نفر تعیین گردید. جهت گردآوری داده های تحقیق از دو پرسشنامه هوش رقابتی با روایی 918/0 و پایایی 87/0 و پرسشنامه رضایت شغلی با روایی 892/0 و پایایی 84/0 مورد سنجش قرار گرفته بود استفاده شد وداده های لازم استخراج گردید و اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss ویراست 22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت، نتایج حاصل نشان داد بین هوش رقابتی با رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد و در نهایت با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی ارائه گردیده است. پرونده مقاله