فهرست مقالات برحسب موضوع مدیریت صنعتی


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - ارزیابی تكنيك هاى تصميم گيرى چند معياره (MCDM) به منظور رتبه بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى (مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله)
   میثم  احمدیان چاشمی عزت اله  اصغری زاده
   شتاب روز افزون جهانى شدن اقتصاد و تحولات شگرف در عرصه توليدات صنعتى، فرصت-ها و چالش هاى بزرگى را براى صنايع به وجود آورده است، از اين رو اجراى الگوى مديريت و توليد در كلاس جهانى الزامى است. تحقيق حاضر تحت ارزیابی تكنيك هاى تصميم گيرى چند معياره به منظور رتبه بندى عوامل چکیده کامل
   شتاب روز افزون جهانى شدن اقتصاد و تحولات شگرف در عرصه توليدات صنعتى، فرصت-ها و چالش هاى بزرگى را براى صنايع به وجود آورده است، از اين رو اجراى الگوى مديريت و توليد در كلاس جهانى الزامى است. تحقيق حاضر تحت ارزیابی تكنيك هاى تصميم گيرى چند معياره به منظور رتبه بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى (مورد مطالعه: لبنی کاله)با هدف شناسايى و اولويت بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى انجام شده است. در اين پژوهش براى تجزيه و تحليل داده هاى حاصل از پرسشنامه ها از روش تحليل عاملى تأييدى و معادلات ساختارى حداقل مربعات جزئى استفاده شده است. سپس با استفاده از تكنيك هاى چند شاخصه فازى از قبيل؛ فرآيند تحليل شبكه فازى، اين عوامل وزندهى و با استفاده از تكنيك هاى آراس فازى و ويكور فازى، رتبه بندى عوامل كليدى پياده سازى توليد در كلاس جهانى صورت گرفته است. در پايان به كمك نتايج تكنيك هاى فوق و با استفاده از استراتژى اولويت بندى كپلند، به اولويت بندى عوامل كليدى پياده سازى توليد در كلاس جهانى پرداخته شد. نتايج تحقيق حاكى از آن است كه ١١ عامل ”تعهد مديريت، مديريت و كنترل كيفيت جامع با تأكيد بر بهبود مستمر، رضايت مشترى، انعطاف پذيرى عمليات، نوآورى، تكنولوژى، كنترل تأسيسات، مديريت تأمين كننده، رهبرى هزينه/ قيمت، مديريت منابع انسانى و رقابت هاى جهانى به عنوان عوامل كليدى موفقيت در پياده سازىتوليد در كلاس جهانى شناسايى شده اند. همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه عامل تكنولوژى نسبت به عوامل ديگر از اولويت برترى برخوردار است. پرونده مقاله