• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400092232652 بازدید : 3936 صفحه: 1 - 14

نوع مقاله: پژوهشی