• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی اثر متقابل جهت گیری بازاریابی سبز و استراتژیک بر مزیت رقابتی
    زهرا  اسلامی نژاد
    هدف تحقیق بررسی اثر متقابل جهت گیری بازاریابی سبز و استراتژیک بر مزیت رقابتی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهيت و روش تحقيق، توصيفي -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت فولاد اصفهان می‌باشد که تعداد 235 می‌باشد. جهت نمونه‌گیری، نمونه آماری با ا چکیده کامل
    هدف تحقیق بررسی اثر متقابل جهت گیری بازاریابی سبز و استراتژیک بر مزیت رقابتی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهيت و روش تحقيق، توصيفي -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت فولاد اصفهان می‌باشد که تعداد 235 می‌باشد. جهت نمونه‌گیری، نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 146 پرسشنامه توزیع گردید. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه است که از تحقیقات پاپاداس و همکاران (2018) برگرفته شده و برای سنجش مسئولیت اجتماعی شرکت ها از 7 سوال، فشار محیطی ذینفعان از 6 سوال، جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز از 9 سوال، مزیت رقابتی از 6 سوال، عملکرد مالی از 5 سوال و جهت گیری بازاریابی سبز داخلی از 7 سوال تشکیل شده است.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از از نرم‌افزارو pls spss استفاده گردید که طبق نتایج حاصل از پژوهش، جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز از طریق مزیت رقابتی تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت با گرایش استراتژیک بازاریابی سبز ارتباط دارد. فشارهای محیطی سهامداران با گرایش بازاریابی سبز استراتژیک ارتباط مثبت دارد. جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز تأثیر مثبتی بر مزیت رقابتی دارد. جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز از طریق مزیت رقابتی تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی دارد. وقتی جهت گیری بازاریابی سبز داخلی بیشتر باشد، تأثیر مثبت جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی مثبت می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - امکان سنجی اجرای تکنیک های داده کاوی در بانک های اطلاعاتی در حوزه بهداشت و درمان سازمان تامین اجتماعی
    با استفاده از کلان داده در زمینه بهداشت و درمان، می‌توان خدمات بهتری را به مردم ارائه داد. کاربرد کلان داده در پزشکی شناسایی روش های شخصی سازی شده برای بیماران است. همین شخصی سازی است باعث افزایش سلامت در جامعه خواهد شد و همچنین هزینه های دولت نیز در بخش بهداشت و درمان چکیده کامل
    با استفاده از کلان داده در زمینه بهداشت و درمان، می‌توان خدمات بهتری را به مردم ارائه داد. کاربرد کلان داده در پزشکی شناسایی روش های شخصی سازی شده برای بیماران است. همین شخصی سازی است باعث افزایش سلامت در جامعه خواهد شد و همچنین هزینه های دولت نیز در بخش بهداشت و درمان کاهش خواهد یافت. تعداد و اندازه پایگاه داده هاي پزشکی به سرعت در حال افزایش است و مدل هاي توسعه یافته تکنیک داده کاوي میتوانند براي پزشکان جهت کمک در تصمیم گیري موثر و کاربردي باشند. هدف اصلی از این مقاله، گزارش یک پروژه تحقیقاتی به منظور مقایسه الگوریتم هاي مختلف داده کاوي از طریق مقایسه حساسیت، ویژگی و دقت بین آنها، جهت انتخاب دقیق ترین مدل براي پیش بینی عود مجدد انواع بیماری ها بوده است.این تحقیق به بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه بهره برداری از داده کاوی در حوزه بهداشت ودرمان به خصوص در سازمان تامین اجتماعی پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند کمکی برای سازمان تأمین اجتماعی در راستای یافتن قدم های آینده در جهت نیل به اهداف سازمان باشد. باتوجه به جمعیت روزافزون بیمه شدگان این سازمان بهره گیری از تکنیک های داده کاوی میتواند به سازمان تأمین اجتماعی در جهت دسترسی سریع تر و راحت تر به اطلاعات سازمان و اجرای راحت تر سیاست های جدید و دسته بندی منظم و مشخص جهت ارتقا ارتباطات و داشتن کارایی برای ارتباط مؤثر و بیشتر کمک کند. پرونده مقاله