• فهرست مقالات زهرا  اسلامی نژاد

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی اثر متقابل جهت گیری بازاریابی سبز و استراتژیک بر مزیت رقابتی
    زهرا  اسلامی نژاد
    هدف تحقیق بررسی اثر متقابل جهت گیری بازاریابی سبز و استراتژیک بر مزیت رقابتی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهيت و روش تحقيق، توصيفي -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت فولاد اصفهان می‌باشد که تعداد 235 می‌باشد. جهت نمونه‌گیری، نمونه آماری با ا چکیده کامل
    هدف تحقیق بررسی اثر متقابل جهت گیری بازاریابی سبز و استراتژیک بر مزیت رقابتی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهيت و روش تحقيق، توصيفي -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت فولاد اصفهان می‌باشد که تعداد 235 می‌باشد. جهت نمونه‌گیری، نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 146 پرسشنامه توزیع گردید. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه است که از تحقیقات پاپاداس و همکاران (2018) برگرفته شده و برای سنجش مسئولیت اجتماعی شرکت ها از 7 سوال، فشار محیطی ذینفعان از 6 سوال، جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز از 9 سوال، مزیت رقابتی از 6 سوال، عملکرد مالی از 5 سوال و جهت گیری بازاریابی سبز داخلی از 7 سوال تشکیل شده است.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از از نرم‌افزارو pls spss استفاده گردید که طبق نتایج حاصل از پژوهش، جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز از طریق مزیت رقابتی تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت با گرایش استراتژیک بازاریابی سبز ارتباط دارد. فشارهای محیطی سهامداران با گرایش بازاریابی سبز استراتژیک ارتباط مثبت دارد. جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز تأثیر مثبتی بر مزیت رقابتی دارد. جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز از طریق مزیت رقابتی تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی دارد. وقتی جهت گیری بازاریابی سبز داخلی بیشتر باشد، تأثیر مثبت جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی مثبت می شود. پرونده مقاله