فهرست مقالات برحسب موضوع مدیریت تکنولوژی


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی تاثير هوشمند سازی شهرها در موفقيت مديريت زنجيره تامين (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)
   اکرم  محمدي معصومه  چهارمحال
   اهدف سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین (SCM) افزایش کارایی زنجیره تامین برای تحویل صحیح محصولات به مشتریان در سازمان‎های توزیع است. علاوه بر این، فرایند هوشمندسازی شهرها این رویکرد را در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها دچار تحول کرده است. تحقیق حاضر با هدف تأثیر شاخص‌های شه چکیده کامل
   اهدف سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین (SCM) افزایش کارایی زنجیره تامین برای تحویل صحیح محصولات به مشتریان در سازمان‎های توزیع است. علاوه بر این، فرایند هوشمندسازی شهرها این رویکرد را در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها دچار تحول کرده است. تحقیق حاضر با هدف تأثیر شاخص‌های شهر هوشمند بر موفقیت سیستم زنجیره تامین انجام گرفت. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی است. داده‌های مورد نیاز با روش نمونه‌گیری تصادفی از مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری‌شده است، که روایی پرسشنامه با روایی صوری و سازه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS نشان داد، سیستم‌های حمل و نقل هوشمند، خدمات مبتنی بر ابر، اینترنت اشیاء و دانش شهری تاثیر معناداری بر موفقیت سیستم‌‌های زنجیره تامین دارند. نتیجه این مطالعه می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای به سازمان‌ها و شرکت‌ها با بینش‌های متعددی در مورد نقش هوشمند‌سازی شهرها در موفقیت سیستم‌های زنجیره تامین در ارتباط با مشتری کمک کند و استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه مانند اینترنت اشیا، رایانش ابری، سیستم های حمل و نقل هوشمند و موارد دیگر در این بخش از مدیریت سازمان بسیار مهم است. بنابراین، جنبه‌های مربوط به این عوامل باید مورد توجه هر سازمان در تلاش برای توسعه سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - بررسی اثر متقابل جهت گیری بازاریابی سبز و استراتژیک بر مزیت رقابتی
   زهرا  اسلامی نژاد
   هدف تحقیق بررسی اثر متقابل جهت گیری بازاریابی سبز و استراتژیک بر مزیت رقابتی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهيت و روش تحقيق، توصيفي -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت فولاد اصفهان می‌باشد که تعداد 235 می‌باشد. جهت نمونه‌گیری، نمونه آماری با ا چکیده کامل
   هدف تحقیق بررسی اثر متقابل جهت گیری بازاریابی سبز و استراتژیک بر مزیت رقابتی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهيت و روش تحقيق، توصيفي -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت فولاد اصفهان می‌باشد که تعداد 235 می‌باشد. جهت نمونه‌گیری، نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 146 پرسشنامه توزیع گردید. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه است که از تحقیقات پاپاداس و همکاران (2018) برگرفته شده و برای سنجش مسئولیت اجتماعی شرکت ها از 7 سوال، فشار محیطی ذینفعان از 6 سوال، جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز از 9 سوال، مزیت رقابتی از 6 سوال، عملکرد مالی از 5 سوال و جهت گیری بازاریابی سبز داخلی از 7 سوال تشکیل شده است.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از از نرم‌افزارو pls spss استفاده گردید که طبق نتایج حاصل از پژوهش، جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز از طریق مزیت رقابتی تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت با گرایش استراتژیک بازاریابی سبز ارتباط دارد. فشارهای محیطی سهامداران با گرایش بازاریابی سبز استراتژیک ارتباط مثبت دارد. جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز تأثیر مثبتی بر مزیت رقابتی دارد. جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز از طریق مزیت رقابتی تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی دارد. وقتی جهت گیری بازاریابی سبز داخلی بیشتر باشد، تأثیر مثبت جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی مثبت می شود. پرونده مقاله