• فهرست مقالات محمد  ایماندار

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحلیل و بررسی فاکتورهای تأثیر گذار در مکان یابی ایستگاه‌های آتش نشانی از منظر شهر سازی در شهرستان خوی
    سجاد  حسینلو محمد  ایماندار محمدرضا  قاسمی
    با توجه به گسترش شهرنشینی ضرورت اهتمام به مسئله ایمنی بیش از پیش آشکار می شود. ایستگاه‌های آتش نشانی به عنوان بخشی در جهت اسکان و انتظار خودروهای آتش نشانی و امداد، از جمله مراکز مهم و ضروری خدمات رسانی در شهرها هستند. مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی برای ایجاد ایمنی شه چکیده کامل
    با توجه به گسترش شهرنشینی ضرورت اهتمام به مسئله ایمنی بیش از پیش آشکار می شود. ایستگاه‌های آتش نشانی به عنوان بخشی در جهت اسکان و انتظار خودروهای آتش نشانی و امداد، از جمله مراکز مهم و ضروری خدمات رسانی در شهرها هستند. مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی برای ایجاد ایمنی شهرها، جلوگیری و مقابله با هر نوع حادثه و آتش سوزی از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا با توجه به معیارهای مکان گزینی و خصوصیت ها و شرایط حاکم در شهر خوی و با ارزیابی وضعیت ایستگاه آتش نشانی آن، چگونگی توزیع مکانی آن مشخص گردید و چنین حاصل شد که گرچه از منظر تعداد، یک ایستگاه برای شهر ناکافی می باشد، اما ایستگاه آتش نشانی موجود در شهر خوی از لحاظ بسیاری از شاخص ها و معیارها در وضعیت مناسبی به سر می برد و کمبود حداقل یک ایستگاه دیگر برای پوشش بخشی از شهر احساس می شود. هسته مرکزی شهر خوی به دلیل دارا بودن بازار سنتی و قدیمی که سرپوشیده می باشد و به خاطر ترافیک ایجاد شده توسط وسایل نقلیه و نیز تراکم جمعیت موجود در آن بسیار حائز اهمیت بوده و می طلبد حداقل یک ایستگاه آتش نشانی در محدوده دسترسی به چهار خیابان اصلی منتهی به مرکز شهر ایجاد و احداث گردد. هدف اصلی‌ پژوهش‌ حاضر معیارهای‌ مؤثر در مکانیابی‌ ایستگاه های‌ آتش‌ نشانی‌ از دیدگاه برنامه‌ ریزی‌ شهری‌ می‌ باشد و مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (سطح شهرستان خوی) می باشد. نتیجه‌ پژوهش‌ نشان می‌ دهد به‌ دلیل‌ رشد و توسعه‌ غیر اصولی‌ شهرها و نیز به‌ منظور کاهش‌ خسارات ناشی‌ از وقوع حوادث و بحران های‌ مختلف‌ در شهرها، مکانیابی‌ کاربری های‌ امداد رسانی‌ اورژانسی‌ نظیر ایستگاه های‌ آتش‌ نشانی‌ در شهرها به‌ عنوان یکی‌ از راهکارهای‌ کارا در مدیریت‌ بحران مورد توجه‌ متخصصین‌ قرار گرفته‌ است‌. و می‌ توان گفت‌ وجود کاربری‌ های‌ مختلف‌ در مناطق‌ شهری‌ مسائل‌ خاص خود را به‌ همراه دارد. به این صورت که اسکان و تثبیت هر عنصر شهری‌ در موقعیت‌ فضایی‌- کالبدی‌ خاصی‌ از سطح‌ شهر، تابع‌ اصول و قواعد و سازوکار خاصی‌ است‌ و مهم است که که در مکان یابی ایستگاه های جدید شاخص های تراکم جمعیت، پتانسیل پهنه ها، شعاع دسترسی، و نزدیکی به شریان های ارتباطی مد نظر قرار گیرد. پرونده مقاله